Lesmethodes

activiteiten in  groep 1 en 2

Kleuters, de kinderen van groep 1 en 2, leren vooral spelenderwijs. We werken in thema's waarbij we de doelen van de methode TOK! nastreven. Deze methode is speciaal gericht op het stimuleren van de taalontwikkeling van peuters en kleuters. TOK!. Per thema wordt er een streefwoordenschat en een dominante woordenschat aangeboden. Die woordenschat wordt verwerkt en spelenderwijs geoefend in verhalen, poppen(kast)spelen, versjes, liedjes etc. Het aanbod is vooral gericht op spreken en luisteren. Daarnaast werken we aan de voorbereiding op het leesonderwijs. De kinderen leren rijmen, woorden te verdelen in klanken en lettergrepen, losse klanken te verbinden tot een woord, klankposities, belangrijke begrippen zoals eerste, laatste, middelste, voorste, enz. Deze vaardigheden zijn erg belangrijk om in het Nederlands te leren lezen. 

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal) groep 3 t/m 8

In groep 3 wordt begonnen met leren lezen en schrijven. Groep 3 gebruikt, vanaf schooljaar 2018-2019,  de methode "Lijn 3". De groepen 4 tot en met 8 werken met "Taal Actief", waarbij de nadruk wordt gelegd op taalbeschouwing, spelling en schrijven. Voor begrijpend lezen gebruiken we actuele teksten en opdrachten van Nieuwsbegrip. Bij de kinderen die Nederlands als moedertaal hebben, wordt gestreefd naar een niveau dat overeenkomt met hun leeftijdgenoten die in Nederland/België naar school gaan. Voor de NT2 leerlingen ligt de nadruk op de mondelinge taalvaardigheid en woordenschat. Voor kinderen die Nederlands (gedeeltijk) beheersen als een richting 3 taal, zullen we gebruik maken van de methode "Hallo hotel".

Voortgezet Onderwijs VMBO-T  HAVO/VWO

NTC Voortgezet Onderwijs biedt de Kraanvogel op het niveau van VMBO-T, HAVO/VWO aan. We werken met de methode Nieuw Nederlands (5e editie) aan verschillende vakgebieden: spelling, grammatica, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, woordenschat en literatuur.

Nederlandse en Belgische cultuur

Naast Nederlands taalonderwijs biedt de school ook activiteiten aan gericht op bevordering van kennis van de Nederlandse en Belgische cultuur. Gedurende het schooljaar wordt ten minste 3 keer een dagdeel rond een bepaald thema georganiseerd, veelal op de zaterdagochtend of -middag. Alle leerlingen worden geacht aan deze activiteiten deel te nemen, omdat de themadagen een integraal onderdeel vormen van het lesprogramma.